ข่าวสาร ส.ม.1 มมส

พฤษภาคม 18, 2005

ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมต่อการปรับตัวของมารดาผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลชลบุรี

Filed under: abstract — sasukmsu @ 11:08 am

ลักขณา พงษ์ภุมมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ผลการศึกษา
– การให้คำปรึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ผู้ให้คำปรึกษาควรช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาตั้งเป้าหมายที่ดีในการปรับตัวแต่ ละด้าน เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถประเมินผล พฤติกรรมการปรับตัวใหม่ได้ และสามารถเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมถาวรต่อไป

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

Advertisements

บลอกที่ WordPress.com .