ข่าวสาร ส.ม.1 มมส

มิถุนายน 1, 2007

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550

Filed under: Uncategorized — sasukmsu @ 12:37 pm
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 คาดว่ากำหนดการประชุมจะอยู่ระหว่างวันที 22-24 สิงาคม 2550 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงานท่าน ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมผลงานวิชาการ ขอชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการส่งผลงาน ดังนี้1.สามารถส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อในผลงานได้ โดยหากมีความประสงค์จะส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) ในผลงานวิจัยหรือบทสรุปในผลงานวิชาการ ของผลงานหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ส่งผลงาน ควรแน่ใจว่าบทคัดย่อหรือบทสรุปในผลงานวิชาการ นั้นมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา วิธีการ และผลการศึกษา/วิจัย ตามโครงสร้างที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งประกอบด้วย

  -ชื่อเรื่อง
  -ชื่อผู้ศึกษา/วิจัย หรือคณะผู้ศึกษา/วิจัย พร้อมหน่วยงาน
  -ผู้นำเสนอผลงาน
  -บทนำและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาที่ศึกษา/วิจัย
  วัตถุประสงค์ในการศึกษา ซึ่งเขียนไว้อย่างรัดกุม และได้ใจความ
  -วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (Research design) การกำหนด
  ตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
  -ผลการศึกษา : อธิบายผลที่สำคัญ สอดคล้องกับวิธีการศึกษา
  -สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา/วิจัย และข้อเสนอแนะ
  อย่างสั้น รัดกุม และชัดเจน

  2.หากท่านประสงค์ให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการฯมีความเข้าใจชัดเจนในผล งานของท่าน และได้อ่านรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ท่านสามารถ ส่งบทคัดย่อพร้อมทำสรุปสาระสำคัญความยาวไม่เกิน 3-15 หน้า อนึ่งในการส่งสรุปสาระสำคัญ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติว่า ผลงานของท่านเป็นผลงานที่มีคุณค่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกระทรวงสาธารณส ุข ต่อไป

  3.เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอขยายเวลารับผลงาน จากวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เป็นรับผลงานถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

  4.การส่งผลงานวิชาการส่งถึงน.ส.อลิสา ศิริเวชสุนทร ส่วนพัฒนาข้าราชการและบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ E-Mail : alisas@health.moph.go.th, salika@health.moph.go.thหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ น.ส.อลิสา ศิริเวชสุนทร โทร.02-590-1816 และ 081-341-2268

แหล่งข่าวโดย…. สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้จัดทำ…. สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
[25/พ.ค/2550]

ที่มา http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=5536

ส่งเมล์ถึงนายบอน

Advertisements

ให้ความเห็น »

ยังไม่มีความเห็น

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: